MENU
pl en

Zaawansowany routing oraz load balancing usług – ćwiczenia praktyczne.


Zaawansowany routing oraz load balancing usług – ćwiczenia praktyczne.

Raty
Zaawansowany routing oraz load balancing usług – ćwiczenia praktyczne.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Routing w sieciach rozproszonych:

 1. Wykorzystanie zaawansowanego routingu do optymalizacji ruchu w sieciach rozproszonych.
 2. Routing asymetryczny.
 3. Routing z wykorzystaniem wielu bram.

II. Bezpieczeństwo w sieciach rozproszonych.

 1. Zagadnienia ochrony zasobów w sieciach rozproszonych z uwzględnieniem wielu tras.
 2. Projektowanie bezpieczeństwa w oparciu o firewall stateless.
 3. Projektowanie bezpieczeństwa w oparciu o firewall stateful.
 4. Projektowanie bezpieczeństwa z uwzględnieniem wielu tras ruchu.
 5. Projektowanie bezpieczeństwa z uwzględnieniem translacji w tunelach VPN.

III. Centrum zapasowe.

 1. Wprowadzenie do koncepcji centrum zapasowego.
 2. Zagadnienia wymiany danych z centrum zapasowym.
 3. Bezpieczeństwo komunikacji z centrum zapasowym.
 4. Dostęp do usług centrum zapasowego.
 5. Weryfikacja bezpieczeństwa dostępu do usług.
 6. Przełączanie ruchu wewnętrznego na centrum zapasowe.
 7. Redundancja połączeń z centrum zapasowym.
 8. Przełączenie ruchu zewnętrznego (publicznego) na centrum zapasowe.

IV. Ćwiczenia praktyczne z zakresu:

 1. Konfiguracji routingu w rozległych sieciach firmowych.
 2. Konfiguracji routingu i translacji adresów w tunelach VPN.
 3. Udostępniania usług w rozległych sieciach firmowych z wieloma kanałami dostępu.
 4. Load balancing'u usług w sieciach firmowych.
 5. Load balancing'u usług w sieciach publicznych.
 6. Konfiguracji bezpieczeństwa usług sieci firmowych.
 7. Konfiguracji bezpieczeństwa usług w rozległych sieciach publicznych.
 8. Redundancji dostępu do usług z wykorzystanie load balancing'u i centrum zapasowego.
 9. Przełączenia i dostępu usług w centrum zapasowym.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 3 500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu zaawansowanego routingu i load balancing’u usług,
 • Strategia poznawcza – umiejętność weryfikacji zabezpieczeń usług,
 • Informacja werbalna – umiejętność wykorzystania znajomości optymalizacji ruchu w sieci,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność konfiguracji routingu i udostępniania usług w rozległych sieciach firmowych oraz translacji adresów w tunelach VPN,
 • Postawa – umiejętność wykorzystania znajomości optymalizacji ruchu w sieci.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi wykorzystywać zaawansowany routing do optymalizacji ruchu w sieciach rozproszonych,
 • zna routing asymetryczny,
 • posiada wiedzę dotyczącą zagadnień ochrony zasobów w sieciach rozproszonych z uwzględnieniem wielu tras,
 • potrafi projektować bezpieczeństwo sieci w oparciu o firewall steteless/ firewall stateful,
 • potrafi projektować bezpieczeństwo sieci z uwzględnieniem translacji w tunelach VPN,
 • posiada wiedzę oraz umiejętności na temat centrum zapasowego,
 • zna zagadnienia wymiany danych z centrum zapasowym,
 • potrafi skonfigurować routing i dokonać translacji adresów,
 • potrafi skonfigurować bezpieczeństwo usług w sieci.
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Jacek Herold

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.
 • Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy - rekomendacja 'D'KNF
 • 8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 2 400 godzin przeprowadzonych zajęć. Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.