MENU
pl en

Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.

Raty
Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie elementarnych zagadnień z zakresu przechowywania danych i zasady działania cyfrowych nośników informacji.

 1. Definicja.
 2. Klasyfikacja.
 3. Ewolucja.
 4. Przyszłość: pamięci rezystywne, ferroelektryczne, zapis magnetyczny wspomagany energetycznie.

II. Budowa i zasady działania nośników półprzewodnikowych na przykładzie SSD.

 1. Budowa tranzystora w układach typu Flash.
 2. Operacje zapisu, odczytu, kasowania.
 3. Wewnętrzna organizacja układu Flash-NAND.
 4. Ogólny schemat budowy nośników półprzewodnikowych.
 5. Kontroler oraz algorytmy kodowania i rozpraszania danych.
 6. Zasady translacji logicznych adresów LBA na adresy fizyczne.
 7. Pamięci monolityczne.

III. Budowa i zasady działania dysków twardych.

 1. Autopsja dysku twardego — omówienie poszczególnych podzespołów i ich roli w przechowywaniu danych.
 2. Fizyczna organizacja danych na powierzchni talerza, translacja adresów logicznych na fizyczne.
 3. Operacje zapisu i odczytu danych, proces kodowania i dekodowania.
 4. Serwo.
 5. Zapis równoległy, a prostopadły.
 6. Zapis dachówkowy.

IV. Fizyczne przyczyny utraty danych.

 1. Uszkodzenia mechaniczne złącz.
 2. Uszkodzenia podsystemu mechanicznego dysków twardych.
 3. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne.
 4. Degradacja powierzchni talerza magnetycznego.
 5. Zużycie układów Flash-NAND.
 6. Uszkodzenia firmware, błędy detekcji, problemy z translacją adresów logicznych na fizyczne.
 7. Wpływ czynników zewnętrznych, celowych uszkodzeń i zdarzeń losowych.

V. Podstawy diagnostyki stanu fizycznego nośników danych.

 1. Zewnętrzne oględziny nośnika i wstępna ocena jego stanu.
 2. Nieprawidłowa detekcja lub jej brak.
 3. Obsługa przydatnych aplikacji, wykazanie różnic między popularnymi produktami:
  a: Analiza SMART.
  b: Skanowanie powierzchni, rejestr stanu i rejestr błędów, rodzaje uszkodzonych sektorów.
  c: Znaczenie ostrzeżeń i komunikatów o błędach.
  d: Host Protected Area.

VI. Programowe przyczyny utraty danych

 1. Skasowanie plików.
 2. Usunięcie lub sformatowanie partycji.
 3. Problemy ze strukturą logiczną systemu plików ze wskazaniem możliwego podłoża sprzętowego.
 4. Destabilizacja systemu operacyjnego.
 5. Ataki złośliwego oprogramowania, szyfrowanie.
 6. Nadpisanie danych.
 7. Awarie macierzy RAID, problemy ze strukturą logiczną, konsekwencje awarii sprzętowych i błędów użytkowników.

VII. Podsumowanie kształcenia.

 1. Co należy wiedzieć o nośniku i jego zawartości przed przystąpieniem do odzyskiwania danych.
 2. Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji.
 3. Panel dyskusyjny.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 3 800 zł

Więcej informacji >
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna zasady działania cyfrowych nośników danych,
 • posiada wiedzę na temat budowy i zasad działania nośników półprzewodnikowych,
 • potrafi wykonać diagnozę stanu technicznego dysków twardych i nośników półprzewodnikowych oraz ustalić przyczyny utraty danych,
 • potrafi rozpoznać objawy sygnalizujące zbliżającą się awarię,
 • zna zasady bezpiecznego postępowania z nośnikami danych oraz zagrożeń mogących utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie danych,
 • posiada wiedzę na temat programowych przyczyn utraty danych.
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie odzysku danych oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy na temat budowy i sposobów działania nośników informacji,
 • Strategia poznawcza – umiejętność wykorzystania wiedzy na temat fizycznych i programowych przyczyn awarii nośników i utraty danych,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia poszczególnych podzespołów i ich roli w przechowywaniu danych,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykonania wstępnej diagnostyki nośników danych,
 • Postawa – umiejętność wykorzystania zasad translacji logicznych adresów LBA na adresy fizyczne.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery, monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Paweł Kaczmarzyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz naprawa podzespołów komputerowych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1250 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych