MENU
pl en

Rozległe sieci firmowe z zaawansowanymi elementami bezpieczeństwa – wdrażanie, diagnostyka, projektowanie.


Rozległe sieci firmowe z zaawansowanymi elementami bezpieczeństwa – wdrażanie, diagnostyka, projektowanie.

System Ratalny
Rozległe sieci firmowe z zaawansowanymi elementami bezpieczeństwa – wdrażanie, diagnostyka, projektowanie.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Podstawy firewall'i - projektowanie ochrony i kontroli ruchu w sieciach.

 1. Podstawy działania firwall'i.
 2. Przepływ ruchu przez poszczególne tabele i łańcuchy.
 3. Typowe konfiguracje sieci w firmach.
 4. Podstawowy firewall oraz zaawansowany z precyzyjnym definiowaniem ruchu.
 5. Wykorzystanie firewall'a w przypadku ochrony przed typowymi atakami.

II. Podział sieci na podsieci z uwzględnieniem routingu i kontroli ruchu pomiędzy nimi. 

 1. Zasady podziału sieci.
 2. Elementy, które należy uwzględnić przy projektowaniu podziału.
 3. Wytyczne dla urządzeń znajdujących się w poszczególnych podsieciach.
 4. Wymagania ochrony stawiane przez dobre praktyki.
 5. Dostęp do wymiany danych pomiędzy podsieciami znajdującymi się w różnych oddziałach firm. 

III. Zaawansowane translacje adresów DNAT/SNAT.

 1. Traslacji adresów.
 2. Translacja NAT/PAT.
 3. Mechanizm translacji pozwalający na rozwiązanie konfliktów w odległych sieciach.
 4. Zaprojektowanie translacji dla różnych makiet sieci. 

IV. Podstawy projektowania rozległych sieci firmowych.

 1. Dobre praktyki w sieciach firmowych.
 2. Wytyczne, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania sieci rozległych w firmie. 

V. Rozwiązywanie konfliktów adresacji w podsieciach.

 1. Wymiana ruchu pomiędzy podsieciami o tej samej adresacji.
 2. Translacja adresów i portów w celu uniknięcia konfliktów.
 3. Różne podejścia do translacji adresów.
 4. Porównanie rozwiązań. 

VI. Podstawy działania usługi DNS

 1. Konfigurowanie dostępu do usługi DNS z poziomu urządzeń klienckich.
 2. Zasada działania DNS.
 3. Bezpieczeństwo. 

VII. Diagnostyka sieci

 1. Narzędzia: ping, traceroute, wireshark, dhclient, dig, whois, telnet, netcat. 

VIII. NAT/PAT/MASQUERADE/DNAT/SNAT

 1. Mechanizm DNAT, SNAT i MASQUERADE.
 2. Translacja adresów oraz 'connection tracking'.
 3. Typowe sytuacje i awarie w małych sieciach komputerowych.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

cena: 3500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych. 

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu dot. konfiguracji, wdrażania, diagnostyki i bezpieczeństwa sieci
 • Umiejętność motoryczna umiejętności diagnostyki sieci przy użyciu specjalistycznych narzędzi
 • Strategia poznawcza – umiejętności projektowania, wdrażania, diagnostyki i zabezpieczenia rozległych sieci firmowych
 • Postawa umiejętności dot. rozwiązywania problemów i konfliktów w sieci
 • Informacja werbalna  umiejętności wykorzystania znajomości działania sieci

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

NA KURSIE UCZESTNIK NABĘDZIE WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE TAKICH TEMATÓW, JAK:

 • Podstawy firewall'i - projektowanie ochrony i kontroli ruchu w sieciach
 • Podział sieci na podsieci z uwzględnieniem routingu i kontroli ruchu pomiędzy nimi
 • Zaawansowane translacje adresów DNAT/SNAT
 • Podstawy projektowania rozległych sieci firmowych
 • Rozwiązywanie konfliktów adresacji w podsieciach
 • Podstawy działania usługi DNS
 • Diagnostyka sieci
 • NAT/PAT/MASQUERADE/DNAT/SNAT
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.