MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu: nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu: nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

W terminie 14.06.2021 - 16.06.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Czas trwania naboru: 14 czerwca  do 16 czerwca 2021 r. Termin rozpatrzenia wniosków: 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru: 250 000,00 zł. Miejsce składania wniosków:  wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej - do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu w godzinach pracy Urzędu lub wysłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Plac Wolności 1, 22-400 Zamość. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu – najpóźniej do dnia 16 czerwca 2021 r. lub elektronicznej: - wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać: a)bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, b)podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Tryb rozpatrywania wniosków: Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z  ZASADAMI PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZAMOŚCIU. Kryteria rozpatrywania wniosków: zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację kształcenia ustawicznego.  Składany wniosek musi mieścić się w obszarze jednego z obowiązujących priorytetów.  Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego świadczonych przez podmiot, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Uwaga: wniosek złożony przez pracodawcę może dotyczyć jeszcze nie rozpoczętej formy kształcenia. Wniosek powinien być złożony przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.   O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie środków z KFS jest wypełniony nieprawidłowo Urząd wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. W przypadku  niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 117) wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.