MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu: nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu: nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

W dniu 26.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłosił nabór uzupełniający o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 26.11.2021 r. W ramach naboru uzupełniającego Urząd dysponuje aktualnie kwotą 5.047,93 zł. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi priorytetami Rady Rynku Pracy dotyczącymi wydatkowania środków rezerwy KFS w roku 2021. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku. W przypadku otrzymania przez pracodawców w procesie oceny tej samej liczby punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu finansowania będą mieli Ci pracodawcy, którzy w 2021r. nie otrzymali wsparcia w ramach środków KFS. Umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły, dlatego też przewidywany termin rozpoczęcia pierwszego działania w ramach kształcenia ustawicznego powinien przypadać nie wcześniej niż 14 dni licząc od dnia zakończenia naboru.   Środki finansowe KFS muszą zostać wydane w roku 2021. Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać:   w formie papierowej: w siedzibie Urzędu (we wskazanym miejscu w holu Urzędu) w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30, lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg (decyduje data wpływu Wniosku do Urzędu).   w formie elektronicznej poprzez platformę  www.praca.gov.pl (wraz z podpisem elektronicznym) – pismo do urzędu: PSZ-PU, dołączając do niego wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.