MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu: nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu: nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z KFS

W dniu 29.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłosił nabór uzupełniający o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.   Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 29.11.2021 r. W ramach naboru uzupełniającego Urząd dysponuje aktualnie kwotą 2.064,13zł. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi priorytetami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące wydatkowania środków KFS w roku 2021. Środki, o których mowa powyżej można przeznaczyć  zgodnie z ustalonymi priorytetami na: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.   Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia: zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy. Wnioski oceniane będą dwuetapowo: ocena formalna; ocena merytoryczna wniosków spełniających wymagania formalne. Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich złożonych w ramach naboru wniosków utworzona zostanie lista rankingowa wniosków. O przyjęciu wniosku do realizacji decydować będzie miejsce na liście rankingowej i możliwość sfinansowania kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem przyznanych limitów środków KFS.   Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku. W przypadku otrzymania przez pracodawców w procesie oceny tej samej liczby punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu finansowania będą mieli Ci pracodawcy, którzy w 2021r. nie otrzymali wsparcia w ramach środków KFS.