MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie: nabór wniosków ze środków rezerwy KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Śremie: nabór wniosków ze środków rezerwy KFS

W terminie 18.10.2021 - 21.10.2021.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Termin naboru wniosków: 18.10.2021r. – 21.10.2021r. UWAGA: Urząd dysponuje środkami finansowymi w wysokości 29.200,00 złotych. Wsparcie pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) będzie prowadzone zgodnie z Zasadami dotyczącymi przyznawania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie w 2021 roku (dostępne są na stronie internetowej: www.srem.praca.gov.pl, w Zakładce Dokumenty do pobrania „Pracodawcy i przedsiębiorcy" → „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – REZERWA").   W związku z ograniczonym limitem finansowym z rezerwy KFS, Powiatowy Urząd Pracy w Śremie będzie finansował w 2021 roku koszty kształcenia maksymalnie w kwocie 2.500,00 zł na osobę, co oznacza, że wartość szkolenia nie może przekroczyć 2.500,00 zł na osobę, tj. mikroprzedsiębiorca otrzyma 100% kosztów kształcenia ustawicznego tj. 2.500,00 zł, a pozostali Pracodawcy 80% od maksymalnej kwoty dofinansowania, tj. 2.000,00 zł. O pomoc w 2021 roku mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełnią przynajmniej jeden z Priorytetów wydatkowania środków REZERWY KFS przyjętych przez Radę Rynku Pracy. Wnioski wraz z załącznikami należy składać: W siedzibie Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00 w pok. nr 15 (II piętro). W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o złożeniu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP w Śremie. Elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (platforma praca.gov.pl lub ePUAP). Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 28 37 059 w. 12.