MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r.


Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r.

W terminie 07.02.2022 - 10.02.2022.

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 136 200,00 złotych. Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy  z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wnioski będą przyjmowane  od dnia 07.02.2022 r. (od godz.8.00) do dnia 10.02.2022 r. (do godz. 15.00). Przez datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu na biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie lub elektronicznie w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:  a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub b) podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy ePUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki. Wniosek złożony w formie papierowej musi być opatrzony podpisem złożonym na wniosku oraz wszystkich załącznikach przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy. Pracodawca w terminie naboru składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności (zgodnie z dokumentem rejestrowym lub innym dokumentem wynikającym z odrębnych przepisów). Wniosek pracodawcy, którego siedziba i miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza terenem powiatem pińczowskim  pozostanie bez rozpatrzenia Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Środki będą przyznawane zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku.