MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej: IV nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej: IV nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

W terminie 19.11.2021 - 23.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłosił IV nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2021 roku. Pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika) mogą składać wnioski o przyznanie środków KFS do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 – skrzynka podawcza w siedzibie Urzędu w terminie od dnia 19.11.2021r. do dnia 23.11.2021r. (Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które zostaną złożone w w/w terminie – liczy się data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej )   Wnioski o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników dostępne są na stronie internetowej ostrowmazowiecka.praca.gov.pl w zakładce: „Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie Urzędu (strefa obsługi klienta).     Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pracodawca może przeznaczyć na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem, określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.   Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.