MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu: nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalanych na 2021 r.


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu: nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalanych na 2021 r.

W terminie 25.10.2021 - 26.10.2021.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ma na celu wspieranie Ciebie i Twoich pracowników w kształceniu ustawicznym. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy. Otrzymane środki z KFS można przeznaczyć na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem, określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika może ubiegać się  o środki z KFS! W roku 2021 pracodawca będzie mógł uzyskać środki na: wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność; wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości; wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie prowadzonego naboru.       Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS będzie prowadzony w terminie: 25 - 26 października  2021r. Wzór wniosku, załączniki oraz regulamin przyznawania środków dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania".