MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 12.10.2021 - 14.10.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim OGŁOSIŁ NABÓR WNIOSKÓW o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie od 12.10.2021 do 14.10.2021 godz. 14.30 Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 6 862,00 zł. Pracodawco możesz otrzymać środki na sfinansowanie: 80% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli zatrudniasz ponad 10 osób - nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln. EUR - nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. III. Elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków: zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy, zgodność planowanego kształcenia z Barometrem zawodów prognoza na 2021 r; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku, posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z póz. zm.). IV. Informacje dot. możliwości ubiegania się o środki z rezerwy KFS, przygotowania oraz złożenia wniosku: O przyznanie środków z rezerwy KFS może ubiegać się pracodawca zatrudniający co najmniej 1 pracownika (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę); Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w PUP właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek kompletnie wypełniony wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w terminie naboru do pojemnika znajdującego się przed budynkiem Urzędu w papierowej kopercie z dopiskiem „Nabór wniosków z KFS 2021". Bardzo prosimy o drukowanie wniosków dwustronnie!!!! Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.