MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu: Nabór wniosków z REZERWY KFS 2022


Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu: Nabór wniosków z REZERWY KFS 2022

W terminie 01.12.2022 - 09.12.2022.

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu ogłosił nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wysokość przyznanych środków dla powiatu międzyrzeckiego z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku wynosi 75 863,86 zł. KWOTA NABORU: 7 610,86 zł. Wnioski będą przyjmowane w terminie 01.12.2022 - 09.12.2022. Priorytetami wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 określonych przez Radę Rynku Pracy są: 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności. 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności. 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży; doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu; ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju; rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.