MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu: nabór wniosków z KFS 2021


Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu: nabór wniosków z KFS 2021

W terminie 14.06.2021 - 18.06.2021.

 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu ogłosił nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu międzyrzeckiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu. Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami dostępne są  na stronie internetowej: http://miedzyrzecz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości:  1. w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 2. w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca. Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć: 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1  i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy       publicznej (Dz. U. z 2018 r. ,poz. 362.);  2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;  3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 4. program kształcenia ustawicznego wraz z ofertą szkoleniową lub zakres egzaminu;  5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących. 6. Deklarację rozliczeniową ZUS DRA za ostatni miesiąc. !!!  Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu. W przypadku, gdy pracodawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, pełnomocnictwa określającego jego zakres. Pełnomocnictwo z czytelnym podpisem pracodawcy należy przedłożyć w oryginale. Jeżeli pełnomocnictwo nie jest sporządzane w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, należy go podpisać w obecności uprawnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, w celu stwierdzenia własnoręczności podpisu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Pracodawcy w dokumencie rejestracyjnym. !!! Kserokopie przedkładanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia następujące elementy: 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z     kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,     na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły. Wnioskowane kształcenie ustawiczne przewidziane do finansowania w ramach KFS nie może rozpoczynać się prędzej niż 2 tygodnie od dnia zakończenia naboru wniosków. W przypadku kształcenia kierowców zawodowych pracodawca może wnioskować tylko o jedno szkolenie.