MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach: nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach: nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS

W terminie 22.11.2021 - 24.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłosił nabór Wniosków o sfinansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 22.11.2021 r. do 24.11.2021 r. Wnioski będą rozpatrywane komisyjnie po zakończeniu naboru. Przy ocenie wniosków nie będzie brana pod uwagę kolejność wpływu Wniosków.   Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Przy rozpatrywaniu Wniosków uwzględniane będą: zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS, określonymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we Wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1409 z późn. zm.). W pierwszej kolejności rozpatrywane będą Wnioski pracodawców, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. W przypadku pozostawania wolnych środków w ramach przyznanego limitu środki KFS będą przyznane pracodawcom, których Wnioski nie spełniają wymagań priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.