MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie: ogłoszenie o możliwości składania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie: ogłoszenie o możliwości składania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 13.09.2021 - 22.09.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprosił do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 13.09.2021 r. do 22.09.2021 r. Wnioski złożone poza terminem naboru pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu wniosków PUP będzie uwzględniał: Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2021 rok. W pierwszej kolejności do rozpatrzenia  kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Do tego celu zostanie wykorzystany barometr zawodów 2021 dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego i Wielkopolski. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów. Priorytetem będą objęte wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie korzystających do tej pory ze środków KFS. Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego i zasadność przyznania dofinansowania. Środki przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis. Limit pomocy w bieżącym roku i poprzedzających go dwóch latach  wynosi  200 tys. Euro. ( 100 tys. Euro w przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze transportu drogowego). Natomiast w sektorze rolnym całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 15 tys. Euro.   Środki KFS można przeznaczyć na: Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Środki KFS są przeznaczone na formy kształcenia ustawicznego związane z szkoleniami zawodowymi.