MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku: Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ostatni nabór wniosków


Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku: Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ostatni nabór wniosków

W terminie 22.11.2021 - 26.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłosił VI nabór wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy kosztów kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków przedłużony do 26 listopada br. W przypadku niezaangażowania w trakcie przeprowadzonego naboru wszystkich środków z rezerwy KFS na wnioski pracodawców wpisujących się w priorytety rezerwy, rozpatrywane będą również wnioski niespełniające wskazanych poniżej priorytetów wydatkowania środków KFS, pod warunkiem, że pracodawca spełni warunki formalno - prawne. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy dotychczas nie korzystali ze środków KFS. Ważne: Wnioski pracodawców, którzy korzystali już ze wsparcia w ramach KFS a nie wpisują się w priorytety rezerwy będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy nie wpłyną wnioski od pracodawców spełniajacych warunki priorytetów rezerwy lub od pracodawców, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia. Szacowana kwota dostępnych środków: 30 000 zł   Prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz kompletne wypełnianie wniosków, jak również przedstawianie stosownych załączników. Pracodawca może otrzymać środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości: 80% planowanych do poniesienia wydatków na kształcenie ustawiczne, nie więcej jednak niż 6 000 zł w danym roku na jednego uczestnika: 100% planowanych do poniesienia wydatków na kształcenie ustawiczne, nie więcej jednak niż 6 000 zł w danym roku na jednego uczestnika – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorstw. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dofinansowanie może zostać przyznane w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie: kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem, określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.   Szkolenia muszą rozpocząć się jeszcze w tym roku, nie wcześniej niż 10.12.2021 r.