MENU
pl en

ETAP 3. Microsoft Excel dla zaawansowanych


ETAP 3. Microsoft Excel dla zaawansowanych

Cena: 1 500.00zł

ETAP 3. Microsoft Excel dla zaawansowanych
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Stosowanie zaawansowanych opcji formatowania.

 1. Formatowanie warunkowe.
 2. Definiowanie własnych formatów.
 3. Zarządzanie arkuszami.

II. Użycie funkcji związanych z operacjami logicznymi.

 1. Statystyczne.
 2. Finansowe.
 3. Matematyczne.

III. Zagnieżdżanie funkcji.

IV. Użycie funkcji tekstowych.

V. Tworzenie wykresów oraz użycie zaawansowanych opcji formatowania wykresów.

VI. Użycie tabel przestawnych do analizy danych.

VII. Użycie funkcji wyszukujących.

 1. Pionowo.
 2. Poziomo.

VIII. Funkcje tablicowe.

IX. Sortowanie oraz filtrowanie danych.

X. Tworzenie i korzystanie ze scenariuszy.

XI. Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza.

XII. Tworzenie i wykorzystanie list rozwijanych..

XIII. Operacje w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek.

XIV. Tworzenie makr rejestrowanych.

XV. Import danych do arkusza.

XVI. Zabezpieczanie skoroszytów.

 1. Wyznaczanie obszarów.
 2. Zabezpieczanie arkuszy przed zmianami.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM: Ukończenie szkolenia 'Microsoft Excel'

Cena: 1 500 zł

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych pracowników biurowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna - rozwijanie zdolności analitycznego myślenia w kontekście zaawansowanych funkcji programu Microsoft Excel.
 • Strategia poznawcza - doskonalenie umiejętności efektywnego wykorzystywania różnych funkcji i narzędzi programu Excel do analizy i przetwarzania danych.
 • Informacja werbalna - rozwijanie zdolności jasnego przekazywania informacji werbalnych dotyczących zastosowania zaawansowanych funkcji Excela.
 • Umiejętność motoryczna - udoskonalanie precyzyjnych umiejętności manualnych podczas wykonywania złożonych operacji w arkuszach kalkulacyjnych.
 • Postawa - kształtowanie postawy skupionej na dążeniu do doskonalenia umiejętności pracy z programem Excel oraz na zdolności do skrupulatnej analizy danych.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności posługiwania się programem EXCEL, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Stosuje zaawansowane opcje formatowania, w tym formatowanie warunkowe, definiowanie własnych formatów oraz zarządzanie arkuszami.
 • Wykorzystuje funkcje związane z operacjami logicznymi, w tym statystyczne, finansowe oraz matematyczne.
 • Zagnieżdża funkcje, tworząc bardziej złożone operacje.
 • Posługuje się funkcjami tekstowymi do manipulacji danymi w arkuszu.
 • Tworzy i dostosowuje wykresy, wykorzystując zaawansowane opcje formatowania.
 • Analizuje dane za pomocą tabel przestawnych.
 • Wykorzystuje funkcje wyszukujące, zarówno pionowo, jak i poziomo.
 • Pracuje efektywnie z funkcjami tablicowymi.
 • Sortuje i filtruje dane, aby skupić się na konkretnych informacjach.
 • Tworzy i korzysta ze scenariuszy do dynamicznej analizy danych.
 • Definiuje kryteria sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza.
 • Tworzy i wykorzystuje listy rozwijane, ułatwiając wprowadzanie danych.
 • Przeprowadza operacje w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek.
 • Tworzy makra rejestrowane, automatyzując powtarzalne czynności.
 • Importuje dane z różnych źródeł do arkusza.
 • Zabezpiecza arkusze kalkulacyjne, w tym wyznaczając obszary do ochrony oraz zabezpieczając arkusze przed nieautoryzowanymi zmianami.
INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Robert Mazur

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Szkolenia MS OFFICE, Open Office,EDCL,

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe,

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu „Pracownik obsługi biurowej”.
 • Prowadzenie szkoleń obsługi kas fiskalnych, ECDL i DigComp A, B, C.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu i technik sprzedaży.
 • Wdrażanie systemów komputerowych i oprogramowania pakietów MS Office.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 300h szkolenia z obsługi pakietów MS Office
FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane wyłącznie formie zdalnej. Jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje. Każdy uczestnik dostanie dane do logowania, trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • jednostka sprzętowa z niezbędnym oprogramowaniem, peryferia (monitor, klawiatura, mysz)

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!