MENU
pl en

ETAP 2. Microsoft Excel


ETAP 2. Microsoft Excel

Cena: 1 500.00zł

ETAP 2. Microsoft Excel
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.

II. Edycja wierszy i kolumn arkusza.

 1. Kopiowanie.
 2. Przesuwanie.
 3. Usuwanie.
 4. Zmiany nazwy arkuszy.

III. Tworzenie i edycja obramowań.

IV. Posługiwanie się dobrymi praktykami.

 1. Tworzenie reguł.
 2. Rozpoznawanie błędów wartości w regułach.

V. Tworzenie matematycznych i logicznych reguł.

 1. Użycie standardowych funkcji.
 2. Suma.
 3. Średnia.
 4. Jeżeli.
 5. Licz.
 6. Max.
 7. Min.
 8. Ile.

VI. Sortowanie i filtrowanie danych.

VII. Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).

VIII. Tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.

IX. Prawidłowe ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenie i poprawa zawartości przed wydrukowaniem. Ustawienia wydruku.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

Cena: 1 500 zł

CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych pracowników biurowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna - rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia w celu efektywnego korzystania z zaawansowanych funkcji programu Excel.
 • Strategia poznawcza - nabywanie umiejętności planowania i organizacji pracy w Excelu, wykorzystując różnorodne funkcje edytorskie.
 • Informacja werbalna - poszerzenie zdolności jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w opisach oraz instrukcjach dotyczących arkuszy kalkulacyjnych.
 • Umiejętność motoryczna - rozwijanie precyzyjnych umiejętności manualnych w obszarze edytowania, formatowania i tworzenia treści w arkuszach Excel.
 • Postawa - kształtowanie postawy otwartości na naukę i chęci doskonalenia umiejętności pracy w Excelu, skupionej na dokładności i efektywności.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności posługiwania się programem Excel, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Efektywnie pracuje z arkuszem kalkulacyjnym i zapisuje go w różnych formatach plików.
 • Edytuje wiersz i kolumnę arkusza poprzez kopiowanie, przesuwanie, usuwanie oraz zmianę nazwy.
 • Tworzy i edytuje obramowanie komórki, poprawiając wizualny aspekt arkusza.
 • Stosuje dobre praktyki w tworzeniu reguł oraz identyfikacji błędów wartości w regułach.
 • Tworzy matematyczną i logiczną regułę, w tym wykorzystuje standardową funkcję jak Suma, Średnia, Jeżeli, Licz, Max, Min, Ile.
 • Sortuje i filtruje dane w arkuszu w celu efektywnej analizy.
 • Formatuje liczbę i wartość tekstową w skoroszycie, ułatwiając czytelność.
 • Tworzy i formatuje wykres, aby jasno prezentować informacje.
 • Konfiguruje ustawienia strony skoroszytu, sprawdza i poprawia zawartość przed wydrukiem.
INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Robert Mazur

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Szkolenia MS OFFICE, Open Office, ECDL,

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wykształcenie wyższe, uprawnienia egzaminatora VCC - DigComp wszystkie poziomy zaawansowania A, B, C

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu „Pracownik obsługi biurowej”.
 • Prowadzenie szkoleń obsługi kas fiskalnych, ECDL i DigComp A, B, C.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu i technik sprzedaży.
 • Wdrażanie systemów komputerowych i oprogramowania pakietów MS Office.
 • Certyfikat ECDL Excel Advnced

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 10 lat doświadczenia szkoleniowego, ponad 3000 godzin szkoleń z obsługi pakietów MS Office
FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane wyłącznie formie zdalnej. Jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje. Każdy uczestnik dostanie dane do logowania, trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • jednostka sprzętowa z niezbędnym oprogramowaniem, peryferia (monitor, klawiatura, mysz)

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!