MENU
pl en

ETAP 1. Podstawy programowania w języku Python

ETAP 1. Podstawy programowania w języku Python

ETAP 1. Podstawy programowania w języku Python
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Instalacja.

 1. Pobieranie i instalacja interpretera Python.
 2. Sprawdzanie wersji Pythona.
 3. Semantyka, a prezentacja. Instalacja edytora kodu (na przykładzie Visual Studio Code).

II. Operatory i zmienne.

 1. Typy danych - wprowadzenie.
 2. Operatory arytmetyczne.
 3. Operatory porównania.
 4. Operatory przypisania.
 5. Operatory logiczne.

III. Komunikacja z programem.

 1. Terminal.
  a: Uruchamianie skryptów Pythona.
  b: Komunikacja z terminalem.
  c: Zmienne środowiskowe.
 2. Operacje na plikach.
  a: Otwieranie, zapisywanie, odczytywanie.
  b: Obsługa błędów.
 3. Interfejs graficzny.
  a: Tworzenie okien.
  b: Tworzenie widgetów.
  c: Układ i rozmieszczenie.
 4. Jupyter Notebook.
  a: Instalacja i uruchomienie.
  b: Tworzenie komórek kodu i Markdown.

IV. Środowisko.

 1. Enkapsulacja.
  a: Wprowadzenie do koncepcji.
  b: Lokalne moduły.
 2. Instalacja dodatkowych modułów.
  a: Importowanie modułów.
  b: Użycie pip do instalacji pakietów.
 3. Środowiska wirtualne.
  a: Tworzenie i aktywacja środowiska wirtualnego (venv).
  b: Instalacja pakietów w środowisku wirtualnym.
 4. Pip/Anaconda/Poetry.
  a: Różnice między menedżerami pakietów.
  b: Instalacja i podstawowe komendy.

V. Typy danych - szczegółowo.

 1. Typy liczbowe.
  a: Int, float, complex.
  b: Funkcje matematyczne (math).
 2. Tekst.
  a: String.
  b: Formatowanie, indeksowanie, wycinanie.
  c: Metody stringów.
 3. Kontenery.
  a: Listy, krotki, zbiory, słowniki.
  b: Operacje na kontenerach.

VI. Konstrukcje logiczne.

 1. Operacje warunkowe i operator trójskładnikowy.
  a: if, elif, else.
  b: Warunki złożone.
  c: Operator trójskładnikowy.
 2. Pętle i wyrażenia kontenerów.
  a: Pętle for, while.
  b: Pętle zagnieżdżone.
  c: List comprehension.
  d: Set comprehention.
  e: Dict comprehension.

VII. Funkcje.

 1. Definicje def i lambda.
  a:Tworzenie funkcji za pomocą def.
  b: Funkcje anonimowe (lambda).
 2. Zwracanie danych.
  a: Instrukcja return.
  b: Wartość None.
 3. Parametry, args, kwargs.
  a: Parametry pozycyjne, domyślne, nazwane.
  b: *args i **kwargs.
 4. Zmienne lokalne.
  a: Zasięg zmiennych.
  b: Zmienne globalne w funkcji.
  c: Shadowing.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie zdalnej. Jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje. Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na  szkolenie:

 • jednostka sprzętowa z niezbędnym oprogramowaniem, peryferia (monitor, klawiatura, mysz).

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Karol Kołodziejczyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Języki skryptowe JavaScript oraz Python

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Informatyk

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Tworzenie programów narzędziowych dla klientów biznesowych jako freelancer w latach 2017-2020

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Nauczyciel przedmiotu Tworzenie stron i aplikacji internetowych w szkole policealnej TEB Edukacja, w technikum TEB, w Technikum Technologii Cyfrowych. od 2019 do 2022
 • Prowadzenie kursów z programowania w językach Python, JavaScript i C w TEB Edukacja, Fundacja IT. od 2021.
 • Kursy Python i Wordpress w Redsplash Academy. od 2022.
CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Pobiera i instaluje Python.
 • Sprawdza wersję Pythona.
 • Instaluje edytor kodu, np. Visual Studio Code.
 • Zna typy danych, operatory arytmetyczne, porównania, przypisania i logiczne.
 • Korzysta z terminala do uruchamiania skryptów Pythona, komunikacji z terminalem i zarządzania zmiennymi środowiskowymi.
 • Pracuje z operacjami na plikach, takimi jak otwieranie, zapisywanie i odczytywanie, oraz obsługą błędów związanymi z operacjami na plikach.
 • Tworzy interfejs graficzny, w tym okna, widgety oraz układ i rozmieszczenie elementów interfejsu.
 • Korzysta z Jupyter Notebook do tworzenia komórek kodu.
 • Wprowadza pojęcie enkapsulacji, praca z lokalnymi modułami.
 • Instaluje dodatkowe moduły i importuje je.
 • Tworzy i aktywuje środowisko wirtualne (venv).
 • Instaluje pakiety w środowisku wirtualnym.
 • Porównuje menedżery pakietów: Pip, Anaconda, Poetry.
 • Omawia typy danych liczbowych, takie jak int, float, complex, oraz funkcje matematyczne z modułu 'math'.
 • Pracuje z napisami (string), w tym formatowaniem, indeksowaniem i wycinaniem fragmentów tekstu, oraz korzysta z metod dla napisów.
 • Charakteryzuje kontenery, takie jak listy, krotki, zbiory i słowniki, oraz wykonuje operacje na nich.
 • Stosuje konstrukcje logiczne, takie jak operacje warunkowe (if, elif, else), pętle (for, while), list comprehension, set comprehension i dict comprehension.
 • Definiuje funkcje za pomocą 'def' i korzysta z funkcji anonimowych (lambda).
 • Zwraca dane z funkcji za pomocą 'return' oraz obsługuje wartość 'None'.
 • Pracuje z parametrami funkcji, argumentami pozycyjnymi, domyślnymi oraz korzysta z *args i **kwargs w funkcjach.
 • Charakteryzuje zasięg zmiennych, zarówno lokalnych, jak i globalnych w funkcjach, oraz pojęcie shadowingu.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.Kształcenie ma na celu wyedukowanie programistów Python, posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna - rozumienie podstawowych koncepcji programowania w języku Python, w tym typów danych, operatorów, warunków i pętli.
 • Strategia poznawcza - rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów za pomocą programowania w Pythonie.
 • Informacja werbalna - komunikowanie się za pomocą terminologii i składni języka Python oraz zdolność do tłumaczenia myśli na kod.
 • Umiejętność motoryczna - pisanie, uruchamianie i debugowanie prostych skryptów i programów w języku Python.
 • Postawa - motywacja do nauki programowania i gotowość do eksperymentowania oraz rozwijania umiejętności programistycznych.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KRÓTKI OPIS SZKOLENIA >

Python jest językiem ogólnego zastosowania, co oznacza, że ​​ma szerokie spektrum zastosowań i może być używany do rozwiązywania różnorodnych problemów w wielu dziedzinach. Oto kilka powodów, dlaczego Python jest uważany za język ogólnego zastosowania:

 1. Prostota i Czytelność: Składnia Pythona jest czytelna i łatwa do zrozumienia, co czyni go przyjaznym dla początkujących programistów oraz przyczynia się do szybkiego prototypowania i rozwoju aplikacji.
 2. Wieloplatformowość: Python jest dostępny na wielu platformach, takich jak Windows, macOS i różne dystrybucje Linuxa, co czyni go przenośnym i wszechstronnym językiem programowania.
 3. Bogata Biblioteka Standardowa: Python posiada bogatą bibliotekę standardową, która zawiera wiele modułów i narzędzi do obsługi różnych zadań, takich jak operacje wejścia/wyjścia, obsługa sieci, manipulacja danymi, obsługa wątków, obsługa czasu i wiele innych
 4. Obsługa Różnych Paradygmatów Programowania: Python obsługuje różne paradygmaty programowania, takie jak programowanie obiektowe, programowanie proceduralne i programowanie funkcyjne, co pozwala programistom na wybór odpowiedniego podejścia do rozwiązywania problemów.
 5. Wszechstronność w Tworzeniu Aplikacji: Python może być używany do tworzenia różnych rodzajów aplikacji, począwszy od prostych skryptów i narzędzi, przez aplikacje webowe, po złożone systemy analizy danych i uczenia maszynowego.
 6. Silne Wsparcie Społeczności i Ekosystemu: Python cieszy się silnym wsparciem społeczności programistycznej, co oznacza, że istnieje wiele zasobów, narzędzi, frameworków i bibliotek opracowanych przez społeczność, które mogą być łatwo dostępne i wykorzystane w projektach.

Obszary, w których wykorzystuje się Python:

 1. Web Development: Python jest używany do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych za pomocą popularnych frameworków takich jak Django, Flask czy Pyramid.
 2. Data Science i Analiza Danych: Python oferuje bogate narzędzia do analizy danych i uczenia maszynowego poprzez biblioteki takie jak Pandas, NumPy, Matplotlib, scikit-learn, TensorFlow i PyTorch.
 3. Automatyzacja i Skrypty: Python jest często wykorzystywany do automatyzacji zadań, tworzenia skryptów do manipulacji plikami, zarządzania systemem operacyjnym czy obsługi sieci.
 4. Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe: Python jest preferowanym językiem do projektowania i implementacji algorytmów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia.
 5. Tworzenie Aplikacji Desktopowych: Choć nie jest to główny obszar zastosowań, Python umożliwia tworzenie aplikacji desktopowych za pomocą bibliotek takich jak Tkinter, PyQt czy wxPython.
 6. Tworzenie Gier Komputerowych: Python może być wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, zarówno w formie samodzielnych projektów, jak i przy użyciu silników do gier takich jak Pygame czy Panda3D.
 7. Analiza Obrazów i Przetwarzanie Sygnałów: Python jest używany do przetwarzania obrazów, analizy wideo, przetwarzania sygnałów audio i innych dziedzin związanych z mediami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl