MENU
pl en

Dla bezrobotnych


Dla bezrobotnych

Dla bezrobotnych
PUP Trójstronne Umowy Szkoleniowe >

Czym są trójstronne umowy szkoleniowe?
Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu. 

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy?
Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy: 

 • osoba bezrobotna, 
 • osoba poszukująca pracy
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej. 

W jaki sposób osoba bezrobotna może wziąć udział w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej?

 • Urząd pracy może zaoferować osobie bezrobotnej udział w szkoleniu realizowanym w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej. 
 • Osoba bezrobotna może sama znaleźć pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem jej po odbytym szkoleniu, pracodawca ten może w takiej sytuacji podpisać trójstronną umowę szkoleniową. 

Jakie są korzyści z podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej?
Osoba bezrobotna uczestnicząc w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zdobywa nowe kompetencje przydatne przede wszystkim do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Po ukończonym szkoleniu osoba ta podejmuje pracę u pracodawcy, który podpisał trójstronną umowę szkoleniową. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy.

PUP Szkolenia i Bony Szkoleniowy >

Szkolenia
Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową. 

Kto może skorzystać ze szkolenia?
Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy: 

 • osoba bezrobotna, 
 • osoba poszukująca pracy 
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej. 

Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.
O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby: 

 • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy; 
 • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy; 
 • można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej –wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków
 • można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia. 

Bon szkoleniowy
Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Bon szkoleniowy przyznaje starosta (a ściślej mówiąc działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy) na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.
W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: 

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; 
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: od 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. 

Uwaga: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Nieoprocentowana pożyczka na kształcenie >

Inwestuj w rozwój – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie
Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski (również obcokrajowcy), chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Kto może skorzystać z pożyczki?

 • Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje (również obcokrajowcy, którzy posiadają aktualną kartę pobytu lub są zameldowane na terenie Polski).
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co można uzyskać pożyczkę?

 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.).
 • Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Najważniejsze informacje.

 • Otwarcie naboru:
  Nabór wniosków planowany jest na jesień br. – należy śledzić stronę projektu.
 • Maksymalna wartość pożyczki:
  100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu kształcenia.
 • Umorzenie:
  Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki poprzez anulowanie ostatnich rat pożyczki.
 • Oprocentowanie:
  Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).
 • Jak wnioskować:
  Wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online.
 • Spłata:
  Pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym.
 • Raty:
  Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

Więcej informacji dostępne stronie projektu:
HTTPS://INWESTUJWROZWOJ.PL 

Fundusz OPEN (Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej) – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać z pożyczki?

 • Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski (również obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce i posiadają aktualną kartę pobytu lub są zameldowane na terenie Polski).
 • Osoby posiadające zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.
 • Osoby zatrudnione, przedsiębiorcy jak i osoby niepracujące.

Na co można uzyskać pożyczkę?

 • Na każdą dostępną formę kształcenia jak: Szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia, jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych). 

Warunki wykorzystania pożyczki.
Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło, ale tylko do kwoty nieopłaconej. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną.

Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.
Nabór wniosków planowany jest na sierpień/lipiec br. – należy śledzić stronę projektu.

Pożyczka krok po kroku.
1. Wybór formy i kierunku edukacji.

 • Wybierz tematykę i formę edukacji, która Cię interesuje.

2. Poznanie regulaminu udzielania pożyczek.

 • Zapoznaj się z regulaminem i dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o pożyczkę.

3. Wypełnienie i złożenie wniosku o pożyczkę.

 • Złóż wniosek.

4. Weryfikacja wniosku pożyczkowego.

 • Ewentualne wyjaśnienia i uzupełnienia, decyzja o udzieleniu lub nie pożyczki.

5. Podpisanie umowy.

 • Po przyznaniu i podpisaniu umowy pożyczki, środki finansowe w całości zostają przekazane instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztu Twojej edukacji.

Więcej informacji dostępne stronie projektu:
HTTPS://OPEN.FRP.PL/