MENU
pl en

Budowa interaktywnych stron internetowych, z wykorzystaniem skryptów (języka) JavaScript.


Budowa interaktywnych stron internetowych, z wykorzystaniem skryptów (języka) JavaScript.

System Ratalny
Budowa interaktywnych stron internetowych, z wykorzystaniem skryptów (języka) JavaScript.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Podstawy.

 1. Czym są skrypty po stronie klienta, jak i dlaczego je stosujemy.
 2. Frameworki – czym są i jak z nich korzystać.
 3. Dokumentacja, komentarze, kod self-explanatory.

II. DOM.

 1. Czym są selektory, właściwości i wartości.
 2. Zmiana treści:
  a: właściwość innerHTML i jej wartości.
  b: właściwości value i defaultValue oraz ich wartości.
 3. Zmiana stylu.
 4. Pełne wykorzystanie selektora querySelector.

III. Przetwarzanie danych.

 1. Zmienne, rodzaje danych.
 2. Dynamiczne typowanie i polimorfizm.
 3. Operatory arytmetyczne i przypisania.
 4. Deklaracja funkcji strzałkowej i tradycyjnej oraz wywołanie funkcji.
 5. Interwały i wywołanie po czasie.
 6. Zasięg zmiennych.
 7. Operacje if, else if, else, operator trójskładnikowy, operatory porównania.
 8. Operatory logiczne.

IV.Tablice, operacje na tablicach i rekurencja.

 1. Czym są tablice.
 2. Selektory zwracające tablice – np. QuerySelectorAll.
 3. Pętle while i for.
 4. Pętle for in, for of i foreach.
 5. Funkcje rekurencyjne.

V. Programowanie obiektowe.

 1. Zalety programowania obiektowego.
 2. Hermetyzacja (enkapsulacja) i interfejs.
 3. Obiekty, własności, metody.
 4. “Klasa”, konstruktor, dziedziczenie.
 5. Różnice pomiędzy funkcjami strzałkowymi i tradycyjnymi w kontekście programowania obiektowego.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

cena: 2000 zł

Więcej informacji >
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

Kształcenie ma na celu przygotowanie uczestników do:

 • Tworzenia statycznych, interaktywnych witryn internetowych i aplikacji.
 • Tworzenia części interaktywnej interfejsu wizualnego dla witryn i aplikacji statycznych i dynamicznych.
 • Rozwiązywania problemów matematycznych, logicznych i strukturalnych związanych z zawodem programisty.
 • Kolejnych etapów kształcenia, w tym tworzenia aplikacji dynamicznych.

 Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty i slajdy wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Cele szkolenia >

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu potrafią:

 • Zarządzać technicznie projektem aplikacji.
 • Stosować specjalistyczne oprogramowanie.
 • Tworzyć i używać skrypty realizowane po stronie klienta.
 • Tworzyć dynamiczne style i treść.
 • Tworzyć struktury logiczne aplikacji.
 • Stosować reguły walidacji skryptów.
 • Programować według paradygmatu strukturalnego i obiektowego.
 • Dobierać odpowiedni paradygmat programowania do projektu.
 • Stosować dobre praktyki programistyczne przy tworzeniu skryptów.
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Karol Kołodziejczyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Języki skryptowe JavaScript oraz Python

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Informatyk

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Tworzenie programów narzędziowych dla klientów biznesowych jako freelancer w latach 2017-2020

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Instruktor na kursach programowania (JavaScript i PHP) w TEB Edukacja w Szczecinie od 2018
 • Instruktor na kursach programowania (Python i C ) w Fundacji IT od 2021